За Нас

Идентитет

Основана во 2013 година според законот за фондации и здруженија , Онлимит Медиа е една од ретките организации која преку силата на социјалните медиуми промовира, слобода на медиуми, истражувачко новинарство и човекови права.
Онлимит Медиа е незавина организација која се залага за отворено, демократско, пермисивно и либерално општество, во кое една од врвните вредности е слободата на јавно изразување, како дел од корпусот човекови слободи и права гарантирани со Уставот и со меѓународните конвенции чија потписничка е Република Македонија.
Нејзината визија Онлимит Медиа ја дефинира како, организација која ќе служи како модел во процесот на де контаминација на медиумскиот простор во Македонија, во поглед на нудење извори на напристрасна информација во услови на ограничен партиски контролиран медиумски простор.
ГлавнатакаузанаОнлимитмедиа е спротивставувањенаполитичкиот и етничкиотпаралелизамвметнатвомедиумскиотсистем. Имено, соситесвоинапорисезалагаза инсталирањенабилингуалнаплатформакојаќепренесуваединственавистина , наспротивистинитекоисесекојдневносепроизведуваатвозависностод целите на центритенаинтерес. Создавањето на можности за позитивна интеракција базирано на рамноправен статус меѓу граѓаните од различнаетничка припадност е стратегија која Онлимит Медиа преку своите активности промовира соработка со цел да се обезбеди дека граѓаните од различнаетничка припадност можат подеднакво да придонесат кон промовирање на човековите права.

Онлимит Медиа преку нејзините аткивностите директно се ангажира за подршка и развој на употребата на социалните медиуми, воведување и запознавање со техники и алатки со цел вклучувње на млади професионалци и академската популации во партиципативна демократија со цел промовирање на човекови права со посебен акцент на препознавање и борба против сите форми на дискриминација базирани врз , пол, религија, етничка припадност, политичко определување и социјален статус.
Уште од своето основање Онлимит Медиа не е “типична” организаја. Таа генерира алтернативни начини за истражување-ориентирана на анализа и совети за домашни и меѓународни прашања што им овозможува на креаторите на политиката и јавноста да донесуваат информирани одлуки во врска со јавната политика. Имено, со создавање социално вмрежување ‘непристрано-критично новинарство’ како иновинација и одговор на узурпираното новинарство, го предизвикуваа монополот кој политичките центри го држат над држваните и приватните медиуми. Ослободени од потребите на новинарство под диктат, централизирана контрола и дистрибуција на исклучително партиска про владина клиентела, Онлимит Медиа како дел од социјалните медиуми направи голем разчекор во промовирањето на демократија и човековите права.

Конституенти

Разбирањето и практицирањето на човековите права е значаен елемент во процесот на создавање на млада популација која ќе се залага за демократија, живее во општество каде што вредноста на разбирањето на разликите е синоним на еднаквост и социална правда.Со тоа ќе им помогне на младите професионалци освен градење капацитет и инфраструктура инклузивност во критика да ги преземат сопственоста и имат директна вклученост во законадните процеси со цел на постигнување транспарентност, отчетност, фер и непристрасно спроведување на јавните политики. Имено, целта е да се создаде простор за слобода на јавно мислење во насока на откривање на важни недостатоци во функционирањето на општеството и статусот на човековите права преку социалните медиуми , обезбедува на непристрасна анализа на политиките, води активна борба за промовирање етика на новинартсво преку взаемен социален медиум. Онлимит Медиа во делот на консититуенти може да наведе дека направи сериозен чекор во системот на практивуање на новинаството и е меѓу првите организации кои стимулираше и вoведе нов пристап во новинарство како и алтернативните можности за практикување за младите професионалци. Имено, преку едукационите сесии и тренинзите создаде група на активни луѓе кои преку класичното новинартсвото и нејзините алтернативни извори промовираат и практикуваат човекови права преку билингуална едниствена платформа. Со организирање на неформални едукациони сесии ги запознаа младите професионалци со онлајн ресурсите пристапни за новинари, експерти за медиуми, како и студентите од новинарство и млади професионалци кои се залагаат промовирање на човекови права и активизам преку новинартсво.

 

ИДЕИ

Онлимит Медиа е незавина организација која се залага за отворено, демократско, пермисивно и либерално општество, во кое една од врвните вредности е слободата на јавно изразување, како дел од корпусот човекови слободи и права.
Главната кауза на Онлимит медиа е спротивставување на политичкиот и етничкиот паралелизам вметнат во медиумскиот систем. Имено, со сите свои напори се залага за инсталирање на билингуална платформа која ќе пренесува единствена вистина , наспроти вистините кои се секојдневно се произведуваат во зависност од целите на центрите на интерес. Создавањето на можности за позитивна интеракција базирано на рамноправен статус меѓу граѓаните од различна етничка припадност е стратегија која Онлимит Медиа преку своите активности промовира соработка со цел да се обезбеди дека граѓаните од различна етничка припадност можат подеднакво да придонесат кон промовирање на човековите праваКако основни вредности и трајни принципи на Онлимит Медиа се:

• Овозможување простор за слобода на јавно мислење
• Водење активна борба за промовирање на етика во новинартсво
• Активирање и запознава заедницата со јавните политики
• Поседување кредибилитет и важи за доверлив извор на информација
• Критична кон лошите јавни политики на власта и сеуште ужива извор на информација).

• Стимулирање интернет присуство на медиуми и алтернативни извори на професионално за прашања поврзани со човековите права

Вредности, убедувања и ставови

Онлимит Медиа , со создавање на социално вмрежување и‘непристрано-критично новинарство’ како иновинација и единствен одговор на узурпираното новинарство, го предизвикува монополот кој политчките центри го држат над држваните и приватните медиуми Ослободени од потребите на новинарство под диктат, централизирана контрола и дистрибуција на исклучително партиска про владина клиентела, како дел од социјалните медиуми направи голем разчекор во промовирањето на демократија и човековите права. Во овој контекст Онлимит Медиа може да ги вброи следните резултати :
• Оспособување на активна инфраструкта во промоцијата и заштитата на човековите права преку социалните медиуми
• Промовирање принцип на отчетност и партиципативна демократија
• Спротиставување на “принципот” поделба и паралелизам во веб новинартството
• Водење активна политика за заштита и промовирање на човекови права и демократизирање преку социјалните медиуми
• Гласно без никаква доза на резервираност да укажува со факти врз лошите спроведени политики на власта ,
• Перманентно генерира професионална рамка за истражувачко новинарство кои овозможуваат на политичката елита да донесат одржливи и конструктивни одлуки

Конституенти / Граѓански ангажман

Онлимит Медиа со досегашната активност убедливо се настрои меѓу сериозните организации кои самостојно успеа да вметнат свој простор каде што придржувајќи се на етички и професионални стандарди создаде онлајн заедница на активни граѓани и новинари. Кредибилитетот кој што го ужива Онлимит Медиа се основа на принципите на

• формира критична маса која преку истражувачко новинарство почитувајќи принципи на етика гласно ги адресира потребите на општеството наспроти медиуми кои покажуваат фиктивна состојба
• успеа да афирмира, едуцира и запознава сите поединци без поделба на било каква основа, да бидат дел од социјалните медиуми кој што активно промовираат демократизација на општеството наспроти социјални медиуми кој што националистичките кругови ги употребуваат за ширење на омраза

Организациски развој / Ниво на организација

Начинот на работа во Онлимит Медиа е партиципативен. Истражувачите и другите активисти се дел од тимот и партнери во реализирање на досегашните активности како и главни имплементатори на проектите на Онлимит Медиа. Сите одлуки се донесуваат реферирајќи се на мислењето на секој член. Организационата култура во Онлимит Медиа е фокусирана во постигнување на цели и резултати, тако што хиераркиската- формална поставеност е помалку битна одколку целите и програмските залагања. Онлимит Медиа има во нејзиниот органограм има единици кои имаат еднаква улога која придонесува кон развивањето на организацијата
Предности:
Онлимит медиа код на работа каде се препишиваат процедури за работа на Управните органи и стручната служба
Стручната служба иако секојдневно работи во реализирање на тековните ангажмани исто така се вклучени во доброволна едукација на млади онлајн новинари
Структурата на членовите на управните тела е балансирана од аспект на етницитет, пол, искуство, како и преставување на сите видови на медиуми на национално,
Членовите на Управниот одбор се избрани преку изборното собрание со учество
Онлимит исто така има советодавен одбор кој на многу внимателен начин ги следи и дава насоки за работа не Онлимит Медиа.

Општествено влијание

Онлимит медиа има создадено платформа каде што сите граѓани од било која етничка, религиски и друга припадност им дава можност за безплатна обука за веб новинар. Со проектот, успеа да трансформира идеи и проблеми во политички прашања, идентификува, артикулира, и проценува тековите на прашањата, проблеми или предлози, како и овозможува конструктивен форум за размена на мислења. Како посериозни постигнувања во ова поле може да се наведат :
• Согласно принципите на новинарство, информација базирана врз факти се нудат онлајн платформи каде што инфериорните групи (студенти, млади професионалци, интелектуалци) имаат простор да го изкажат своето мислење.

• креира заедница (проактивна група) кои социалните меидуми и преку уличната демократија се залагаат за промовирање и заштита на човековите права ( студенти, млади новинари , членови на невладини организации